Uitnodiging bijeenkomst project ‘Gewijzigde verhoudingen en opdrachtgeverschap’

gepubliceerd op do 24 mei 2012


Hierbij nodigen wij uw organisatie uit om deel te nemen aan de eerste bijeenkomst in het project ‘Gewijzigde verhoudingen en opdrachtgeverschap’, die plaatsvindt op
donderdag 7 juni van 15.00 tot 17.00 uur
in de Podiumzaal van Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2 in Woerden.

De bijeenkomst is de start voor een langer traject met als doel vrijwilligersorganisaties die zich richten op of te maken hebben met kwetsbare burgers sterker te maken en een steviger positie te geven in de Woerdense samenleving.

Achtergrond en bedoeling van de bijeenkomst
Vorig jaar hebben enkele vrijwilligersorganisaties in Woerden deelgenomen aan het onderzoeksproject ‘Gewijzigde verhoudingen tussen vrijwilligersorganisaties, Welzijn Woerden en de gemeente Woerden’ dat in 2011 is uitgevoerd door MOVISIE. Het onderzoek eindigde in een advies voor deze drie partijen en het resultaat is aan de drie partijen toegestuurd.

De essentie van het MOVISIE-advies is dat de gemeente en Welzijn Woerden er goed aan zouden doen vrijwilligersorganisaties meer te betrekken bij de uitvoering van de Wmo door eerst aan vrijwilligersorganisaties te vragen wat zij kunnen en willen bijdragen aan de Wmo en welke ondersteuning zij daar eventueel bij nodig hebben. Vrijwilligersorganisaties kunnen dus vragen om ondersteuning en komen dan meer in de rol van ‘opdrachtgever’. Het advies is gebaseerd op gesprekken met acht organisaties en een groepsgesprek met vier organisaties.

Inmiddels hebben zowel Welzijn Woerden als de gemeente (wethouder Ypma) te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de voorgestelde werkwijze en kunnen zij instemmen met het uitzetten van een traject met de vrijwilligersorganisaties door MOVISIE en Hart voor Woerden, dat zich juist richt op de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Woerden. MOVISIE heeft daarvoor uren beschikbaar uit haar VWS-programma. Centraal in het traject staat het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze tussen vrijwilligersorganisaties, de ondersteuningsrol van Hart voor Woerden en de algemene facilitaire rol van de gemeente. Aangezien het gaat om producten en activiteiten van vrijwilligersorganisaties in het kader van de Wmo willen we het traject toespitsen op organisaties die zich met hun activiteiten richten op kwetsbare groepen. Bovendien moeten de organisaties zelf ambities uitspreken op dit gebied.

Het traject
In twee of drie werkbijeenkomsten hopen we met de deelnemende organisaties voor de zomervakantie helder te krijgen wat hun ambities zijn en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. Uitgangspunt zijn de ambities van de organisaties zelf.
Vervolgens gaan we na op welke wijze en door wie de gevraagde ondersteuning geboden kan worden. Dat zou kunnen vanuit Hart voor Woerden of door andere organisaties.
Daarna zullen we de ambities van de organisaties vergelijken met de Wmo-plannen van de gemeente. Daarbij wordt dan uiteraard ook de gemeente betrokken.
MOVISIE is telkens gespreksleider tussen de vrijwilligersorganisaties en Hart voor Woerden en de gemeente. Aan het eind van het traject hopen we een realistisch beeld te hebben van de rol die vrijwilligers-organisaties kunnen spelen bij de uitvoering van de Wmo, en hoe organisaties, Hart voor Woerden en de gemeente hierin kunnen samenwerken.

In totaal zijn een kleine 30 organisaties uitgenodigd.

Wij hopen van harte dat u wilt deelnemen om deze nieuwe manier van werken een kans te geven. U kunt vóór 28 mei doorgeven wie van uw organisatie aanwezig zal zijn op 7 juni via j.martens@movisie.nl. Er is plaats voor maximaal 2 personen per organisatie. U krijgt dan in de laatste week van mei het programma toegestuurd.


MOVISIE-team
Wiebe Blauw en Annette van den Bosch

 

Vrijwilligershulp voor ú!

Vrijwilligersvacaturebank

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersacademie

Maatschappelijke Organisaties